Het huis van de 72 Engelen

LoginInleiding in de Astrologie der Engelen Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
woensdag, 26 september 2012 16:53

 

Het werk der Engelen

We komen allen naar deze wereld met een missie, een levensopdracht, een programma dat ons hogere zelf voor ons heeft ontwikkeld. De verwezenlijking van dit programma is ons doel, ons objectief en de reden waarom wij hier vertoeven.

De Aartsengelen en de Engelen staan ons bij en helpen ons met het realiseren van dit programma. Het kan soms een tijdje duren voor wij ons bewust worden van onze huidige levenstaak aangezien wij ook nog vele gegevens van vorige levensopdrachten te verwerken hebben en wij allereerst het oude achter moeten kunnen laten zodat het nieuwe geboren kan worde (gerealiseerd kan worden).

Het is de bedoeling van ons hogere zelf dat wij erin slagen om de impulsies die vanuit ons innerlijk komen te concretiseren op Aarde. Wat wil zeggen dat het de bedoeling is dat wij leren om in harmonie te handelen met de hoogste principes en idealen die in ons huizen. Met andere woorden dat wij leren handelen in overeenstemming met de goddelijke wil die in ons huist, ons hogere zelf, de goddelijke vonk in ons, de Ster die wij allen zijn.

Diep van binnen weten wij allen wat onze levenstaak is, diep van binnen in ons hart schijnt er een Ster die ons steeds de weg zal wijzen door de duisternis. Het is de taak van de Aartsengelen en de Engelen om licht te brengen in de duisternis en ons op deze manier bewust te maken van onze levensopdracht. Zij doen dit door middel van onze levensomstandigheden en omringen ons met de nodige uiterlijke situaties om ons de weg te wijzen wanneer wij de stem van ons hogere ego niet horen en de wetenschap die in ons innerlijk huist niet tot uitvoer kunnen brengen.

De Aartsengelen maken de weg voor ons vrij zodat wij onze levenstaak kunnen verwezenlijken, zij helpen ons om ons te bevrijden van alle oude programma’s die wij van onze voorouders hebben meegekregen zodat wij ons met wilskracht, liefde en intelligentie kunnen wijden aan de opdracht waarvoor wij naar hier zijn gekomen.

Wat verwacht het leven van ons?

Wat is onze missie?

Wat is het doel van ons het leven?

Wat is de zin van ons bestaan?

Zie hier enkele belangrijke vragen waar de Engelen in ons zelf antwoord op kunnen geven.

Hoe kunnen wij te weten komen welke taak, welk werk wij te verrichten hebben tijdens dit leven? Het antwoord staat geschreven in onze geboortehoroscoop, de hemelse kaart waarop het plan, het kader van ons bestaan, het landschap waarin wij ons bevinden en de weg die wij moeten begaan aangeduid staan. Dankzij onze horoscoop kunnen wij zien met welke energieën wij kunnen werken en in welke fase, in welke cyclus wij ons bevinden. 

Onze horoscoop is onze hemelse blauwdruk die zich uit door middel van onze levensomstandigheden, het landschap waarin wij ons bevinden. De weg die deze horoscoop ons kan openbaren is het programma waaraan wij ons dit leven kunnen wijden. En de schat die wij op het einde van deze weg zullen vinden zal het resultaat zijn van de ervaringen die wij hebben opgedaan tijdens dit leven en de vrucht die dit vreugdevolle werk ons kan geven.

De Aartsengelen sporen ons steeds aan tot actie, tot de verwezenlijking van ons potentieel. Dit potentieel schenken de Engelen die onder hun leiding staan ons aangezien zij de gepersonaliseerde krachten en talenten in ons zelf representeren.

Dankzij de positie van de Zon in onze geboortehoroscoop kunnen wij te weten komen wat onze Beschermengelen ons te bieden hebben tijdens dit leven: Welke deugden, welke eigenschappen wij in dit leven kunnen ontwikkelen en wat wij ermee kunnen doen ten dienste van onszelf en onze medemensen, ter bevordering van het paradijs op aarde: Een gelukkige wereld waar alle bewoners te samen in harmonie kunnen leven.

Dankzij de Aartsengelen en de Engelen kunnen wij ons dus bewust worden van onze taak en kunnen wij goddelijke medewerkers worden en ons steentje bijdragen aan de realisatie van het goddelijke plan op Aarde.

 

 

God is Alles

De Aartsengelen en de Engelen representeren de actieve krachten die werken ten dienste van het Al in Al: De energieën die werkzaam zijn in de materie.

Wij zouden hen kunnen zien als de verschillende gezichten van het God die in ons huizen en ons steeds omringen. Zij representeren onze hemelse Vader en onze aardse Moeder, alsook het goddelijke Kind dat in ons allen huist en wanneer wij leren om stil te zijn en te luisteren naar de wijze raad die zij ons steeds toefluisteren en wij aandachtig zijn voor de vele symbolische boodschappen waarmee zij ons bombarderen door middel van onze dagelijkse omstandigheden zullen wij de boodschap van ons hogere zelf kunnen ontvangen en leren om in harmonie te werken met de Ster die in ons allen huist.

Wij zouden de Aartsengelen en de Engelen als onze opvoeders kunnen zien en de energieën die zij transporteren als de kinderen van het Wezen dat alles is, het zijn, de ziel die alles levend maakt en voor het al-bewustzijn zorgt. De Aartsengelen en de Engelen kunnen ons dus bewust maken van alles wat in ons huist en alles wat ons omringt en ons zo leiden naar een algemene eenheid van waaruit wij allen te samen in harmonie kunnen werken aan de grote liefdes-vereniging die het leven in werkelijkheid is: God in al zijn energie-vormen.

De Aartsengelen wensen dat wij handelen ten dienste van de goddelijke vonk in onszelf en sporen ons aan door ons de juiste levensomstandigheden te schenken waarin wij de krachten van onze Beschermengelen optimaal kunnen benutten en zo samenwerken met hen aan de realisatie van God’s droom.

Zij zijn verantwoordelijk voor onze omgeving en men kan er van uit gaan dat zij steeds hun uiterste best doen om ons zo snel mogelijk in contact te brengen met God de Vader, net zoals het de verantwoordelijkheid van onze ouders is om ons in de juiste omgeving te plaatsen en ons alle mogelijkheden te schenken om het beste uit ons zelf te halen en een gelukkig en waardevol leven te leiden.

Vandaar dat wij onze ouders moeten respecteren, hen bedanken voor alles wat zij voor ons gedaan hebben en voor het gene zij nog aan het doen zijn.

Wanneer wij in conflict verkeren met onze ouders verkeren wij in conflict met God. Wanneer wij in conflict verkeren met onze geliefden verkeren wij in conflict met God. 

God is onze geliefde en wij zijn de geliefden van God.

Laten wij dus alstublieft allen overeen proberen te komen ondanks onze verschillen want het is juist de verscheidenheid die het leven zo fijn maakt.

God houdt van het nieuwe, God is verandering en het oude gezicht van God dat streng en onderwijzend was is aan het verdwijnen om plaats te maken voor het Gezicht van een liefdevolle Vader die zijn kinderen de vrijheid schenkt om een wereld te creëren naar hun beeld en hun gelijkenis. Doch hij kan niet toestaan dat deze wereld een wereld van egoïstische navelstaarders wordt die hun plaats in de creatie niet erkennen en denken dat zij de koning van de wereld zijn en menen alles reeds te kennen terwijl zij enkel nog maar een glimp van de waarheid hebben ontvangen en nog veel te leren hebben.

Bij deze vraag ik dus vergiffenis aan mijn Vader voor mijn hoogmoed, doch ik vraag hem ook kracht en steun, ik smeek hem om mij goede raad te geven en mij te helpen want ik wens enkel het goede en het is mijn bedoeling om mijn medemensen bij te staan door middel van dit werk. Ik weet wel dat iedereen de weg zelf moet vinden en dat het antwoord zich in ieders hart bevindt. Doch ik denk dat het nuttig kan zijn om Liefde en kennis te verspreiden en samen te werken met de Engelen en Aartsengelen aan een beter bestaan, een glorieuze toekomst voor ieder 1.

 

Samenwerking

De Engelen en de Aartsengelen wensen dat wij allen slagen en doen niets liever dan ons helpen met onze levensmissie, want wanneer het ons lukt om onze taak te verwezenlijken wil dit zeggen dat het hen gelukt is om ons op een correcte wijze bij te staan.

Wij werken allen te samen aan de realisatie van de goddelijke wil, de goddelijke droom, het goddelijke plan dat zich enkel kan realiseren wanneer wij allen te samen in harmonie met Wilskracht, Intelligentie en Liefde de juiste acties ondernemen. Het is niet het niveau waar wij ons bevinden in dit plan dat telt, maar het slagen van onze missie, het verwezenlijken van onze taak. Laten wij dus openstaan voor de inspiraties die de Engelen en de Aartsengelen ons te bieden hebben en allen te samen werken aan de vooruitgang en de afwerking van het goddelijke kunstwerk zodat wij allen Venus kunnen omarmen en genieten van het goddelijke in al Haar energie-vormen.

Alle wezens hebben hun nut en hun taak, de insecten zijn nodig om de bloemen te bevruchten en de planten om de dieren en de mensen te voeden. Zo hebben wij allen onze plaats in de spiraal des levens waar wij allen deel van uit maken. En zo hebben ook de Engelen en de Aartsengelen hun taak, hun nut in de creatie.

Het is mijn taak om het licht der Engelen te verspreiden en hun werk op een wetenschappelijke wijze te onderwijzen zodat allen die geïnteresseerd zijn in de wetenschap der Engelen hier het nodige licht kunnen vinden, doch weet dat ik enkel het licht kan geven dat ik ontvang en dat het enkel al gevende is dat wij meer zullen kunnen ontvangen. Het is aan eenieder om de waarheid die zich in mijn leringen bevindt te onderscheiden en zich van alle twijfels en ongeloof te bevrijden.

Bovendien is mijn waarheid en mijn twijfel en ongeloof niet vanzelfsprekend jullie waarheid en misschien geloven jullie wel veel meer in God en de Engelen dan ik en hebben jullie het hele betoog dat volgt niet nodig. Het is aan ons zelf om de weg te vinden en er achter te komen welke wegwijzers naar het beloofde land leiden en welke wegwijzers ons enkel proberen te verleiden om er zelf beter van te worden en ons als stompzinnige verslaafden achter te laten in het nep paradijs der illusies.

Doch het kan zeer nuttig zijn de verkeerde weg te belopen en ook het zogenaamde slechte te leren kennen want Lucifer kan ons een snelcursus geven en ons door middel van lijden van al het slechte bevrijden. Hij en zijn Engelen kunnen ons de nodige lessen schenken en zetten ons op hun manier aan het nadenken.

Goed en slecht bestaan niet wanneer wij het nut van alle dingen beginnen te doorzien en wij de waarde van alle evenementen in ons bestaan leren apprecieerden.

De Engelen en de Aartsengelen alsook hun broeders en zusters van beneden, de Luciferianen en onze medemensen die een mengeling van al deze verschillende energieën in zich dragen kunnen ons helpen om meesterschap te bereiken over al onze innerlijke eigenschappen.

Zij kunnen ons helpen om ons zelf in de hand te houden. Om hand in hand te werken met ons hogere zelf, onze altruïstische-goddelijke-individualiteit en zo zullen zij ons behoeden voor ons lagere zelf, onze egoïstische-aardse-personaliteit en al haar lagere begeerten, al haar egocentrisme willetjes en wensen die niet bijdragen aan de evolutie van het Al in Al haar energie-vormen.

Wanneer wij de engelenkrachten in onszelf ontwikkelen zullen wij ons niet meer laten verleiden door onze lagere impulsen en zullen wij steeds trouw kunnen blijven aan het licht dat in ons zelf huist en ons de weg wijst naar een betere wereld, doch deze betere wereld begint steeds in ons zelf vandaar dat het enorm belangrijk is om aan ons zelf te werken, om met de Engelen in ons zelf te werken, om de Engelen een plaatsje in onszelf te schenken zodat zij kunnen dansen met de Ster die wij allen zijn.

Deze Ster zal al onze liefdevolste wensen vervullen omdat Hij ons door middel van zijn Engelen de nodige wilskracht, de nodige liefde en de nodige intelligentie zal schenken die ons toestaat om al deze wensen te verwezenlijken wanneer wij de juiste stappen zetten op Aarde.

De Engelen kunnen ons leren om de juiste stappen te zetten en wanneer wij de moed niet opgeven en net als een kind leren door vallen en opstaan zullen wij op een dag kunnen lopen en de weg naar het hemelse rijk gaan.

Wij zijn de weg en de Engelen in ons zelf kunnen ons bevrijden van alle hindernissen die zich nog in onszelf en om ons heen bevinden want alles wat ons verhindert om de weg in ons zelf te vinden zal ons verhinderen om de weg in ons leven te vinden.

De Engelen en de Aartsengelen kunnen ons betere intellectuele capaciteiten schenken en de goddelijke wil en de Christus liefde in ons wekken zodat wij samen met de Heilige Geest kunnen werken en al onze bezigheden in de materie bekroond zullen worden met zegeningen.

 

 

De tronen der Aartsengelen.

Men zou de planeten als de zetels der Aartsengelen kunnen zien.

De Engelen en de Aartsengelen werken op ons in en door ons heen, vanuit ons en vanuit het uni-versum door middel van de planetaire energieën. Deze krachten zijn door de eeuwen heen gerepresenteerd door enorm veel verschillende Goden en Godinnen waarover ik hier geen studie ga beginnen. Er is een grote verscheidenheid aan religies, kosmologische en symbolische systemen te vinden waarin de universele wetenschap aan het licht wordt gebracht op allerlei verschillende manieren.

Ik ga mij hier vooral laten leiden door de wijsheden die het esoterisch christendom ons te bieden hebben en de wetenschap van de subtielere innerlijke en uiterlijke processen openbaren in het licht van de hemelse hiërarchieën de welke hier benoemd zullen worden als Engelen en Aartsengelen.

Ook zullen wij de kennis van de Boom des Levens doorgeven waarin en waardoor deze krachten werkzaam zijn en zullen wij wat dieper ingaan op de hemellichamen waarmee zij werken en de welke wij zullen leren kennen door middel van de planeten in ons Heel-Al.

Wij zouden de Aartsengelen kunnen zien als de heersers van deze planeten, de beheerders van de planetaire krachten die hen door God geschonken zijn, zodat zij ze op hun beurt weer door kunnen geven aan de Engelen die deze krachten in ons huisvesten.

De Kosmos is 1 grote energie-boom en wanneer de Aartsengelen, de Engelen en de Luciferianen er niet zouden zijn zou deze boom een bom worden en het uni-versum exploderen. Wij kunnen van de Engelen en de Aartsengelen leren hoe we op een juiste wijze gebruik kunnen maken van al deze energieën. Doch wanneer het ons niet lukt om deze goddelijke energieën op een nuttige wijze te benutten zijn zij verplicht om de leiding door te geven aan de Luciferianen de welke wij als de afvalverwerkers van het Uni-versum kunnen beschouwen.

Zij zorgen ervoor dat de verspilde energieën naar de zwarte gaten in ons Uni-versum worden geleid waar zij verwerkt worden om daarna in de vorm van materiële omstandigheden in ons leven te verschijnen die ons zullen verplichten om alsnog van deze energieën gebruik te maken. Hoe dit alles precies in zijn werk gaat kan ik niet uitleggen maar ik kan jullie wel vertellen dat wij alle energieën die wij solliciteren zullen ontvangen.

Doch wanneer wij er niets mee doen, of tegen de stroom ingaan en op een foute wijze gebruik maken van deze krachten zullen zij verder gaan naar de Luciferianen die ons door middel van reële evenementen in ons leven aan zullen sporen tot actie en verandering.

Wanneer men dus de wilskracht vraagt om een nuttig werk te verrichten en God ons deze wilskracht schenkt door middel van 1 van zijn Engelen alsook de vrijheid om er iets mee te doen en wij komen niet in actie of gebruiken deze energie voor de realisatie van onze eigen perverse doeleinden, dan gaat deze energie verder naar de corresponderende Luciferiaan die ervoor zal zorgen dat je wel iets moet doen, dat je wel moet veranderen, door je in de financiële problemen te brengen bijvoorbeeld.

Natuurlijk zijn wij zelf de Luciferiaan die niets doet of de Engel die op een creative wijze bezig is, omdat wij zelf of Actie ondernemen met de Engelenenergie die ons geschonken word, of stil blijven staan en de Luciferiaan daarvan de schuld geven en als slecht bekijken terwijl wij deze Luciferiaan zelf zijn en het onze eigen luiheid is die hem en de resultaten die hij voordbrengt tot leven roepen.

De Luciferianen representeren de ondeugden die in onszelf huizen, en wanneer wij lui zijn bijvoorbeeld zal deze luiheid zijn consequenties dragen. Deze consequenties zullen ons automatisch weer op het rechte pad brengen waarna wij zullen moeten zwoegen en vechten, onze les leren en er op toe zullen zien om in de toekomst de luiheid niet wederom ons lichaam en ons leven binnen te laten sluipen.

En zo heeft alles zijn nut en zijn reden en creëren wij zelf een dualiteit om van te leren. Zolang wij denken en geloven dat wij deze dualiteit nodig hebben om van te leren zal zij blijven bestaan in onze realiteit, doch wanneer wij ons definitief overgeven aan de goddelijke wil en op een positieve wijze meewerken met zijn actie in de materie zal ons volledige potentiel ontwaken en zullen wij met liefde, in vreugde kunnen samenwerken met de Engelen en de Aartsengelen. 

Zij representeren de stem van ons hogere zelf en wanneer wij open staan voor de raad van dit almachtige zelf en luisteren naar de goede raad die onze hemelse ouders ons steeds geven zullen wij zonder lijden, zonder angst en zorgen kunnen leven, dan zal de dualiteit vanzelf ophouden met bestaan omdat wij dan enkel de goede richting op gaan.

Doch wij zijn koppig en eigenwijs en willen alles zelf ervaren, wij willen onze eigen vrijheid verwerven in plaats van de werkelijke vrijheid die onze hemelse ouders ons te bieden hebben met open handen te ontvangen. Wij luisteren niet naar de raad van onze ouders en belopen liever dezelfde weg als hen om uitijndelijk tot de zelfde conclusies te komen.

We moeten alles toch eerst eens zelf proberen en dat is onze eigen vrije keuze. 

Laten wij de Heer danken voor de vrije wil die hij ons heeft geschonken en de vele wegen die tot onze beschikking staan.

Doch laten wij ons behoeden om Hem of 1 van zijn ontelbare energie-vormen de schuld te geven van onze eigen stommiteiten. 

Laten wij van onze fouten leren en ons dan weer tot de Here keren. 

Laten wij dankbaar zijn voor de slechterikken die ons de weg wezen en

van onze vijanden houden in plaats van hen te vrezen. 

Laten wij de vijand in onszelf een goede raad geven

zodat ook hij in vrede en al-bewustzijn met ons kan leven.  

Lieve groetjes Fengo Jabamiah.

 

Voor meer informatie omtrend de astrologie der Engelen

zijn jullie steeds welkom in: www.huisvande72engelen.be

Share
 
SEO by Artio